Regulamin

1 PoznańskiBiegNiepodległości.pl
11 listopada 2016 Poznań

REGULAMIN

Cele i założenia biegu

 • Upamiętnienie 98. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
 • Promocja miasta Poznania
 • Uatrakcyjnienie wydarzeń kulturalnych z okazji Imienin ulicy Św. Marcin
 • Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności

Organizatorzy i współorganizatorzy:

Fundacja RunPoland.org  na Rzecz Poznańskiego Biegu Niepodległości w organizacji we współpracy z Sportlife oraz Fundacją Universitatis Posnaniensis

Termin i miejsce

 • Impreza odbędzie się w dniu 11 listopada 2016 roku (piątek) w Poznaniu.
 • Start zaplanowano na godz. 10:00.
 • Bieg przeprowadzony zostanie na terenie miasta Poznania (100% asfalt) na dystansie 10 km.
 • Trasa posiada atest PZLA.
 • Trasa będzie oznaczona co 1 km.

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

 • Limit czasu na pokonanie dystansu 10 km – 90 minut.
 • Ustalony został limit 10 000 uczestników. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 10 000 osób lista startowa zostaje zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów.
 • Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 • Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 5 listopada. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia zamieszczonego na stronie biegu i wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10,00 zł.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia biegu tj 11 listopada 2016 roku ukończyli 16 rok życia.
 • Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 11 listopada 2016 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
 • Zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie www.PoznanskiBiegNiepodleglosci.pl i uiszczenie opłaty startowej. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do północy 7 listopada 2016. Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości  osobiście zgłoszonemu uczestnikowi i tylko jemu.
 • W momencie jeżeli limit 10 000 uczestników zostanie osiągnięty , zapisy zostaną zakończone.
 • Uczestnicy mają obowiązek startować z przyznanej im podczas weryfikacji strefy startowej oraz w przekazanej koszulce.
 • Osoby, które pobiegną z numerem innej osoby bez wcześniejszego przepisania zostaną zdyskwalifikowane oraz nie zostaną dopuszczone do kolejnych edycji (zarówno osoba przekazująca numer jak i biegnąca nieuczciwie).

Wysokość opłat:

Dla zgłoszeń od miejsca 1 do 2000 opłata startowa – 45,00 zł

Dla zgłoszeń od miejsca 2001 do 7000 opłata startowa – 59,00 zł

Dla zgłoszeń od miejsca 7001 do 10000 opłata startowa – 69,00 zł

W ramach opłaty startowej uczestnik otrzyma:

1) Pamiątkowy odlewany medal zaprojektowany przez biegacza, którego projekty regularnie oceniane są w TOP10 najpiękniejszych medali polskich imprez biegowych.
2) Okolicznościowa koszulka techniczna.
3) Rogal świętomarciński.
4) Napój regenerujący.
5) Numer startowy.
6) Opcjonalny voucher uprawniający do łącznej sumy zniżek 369 zł na badania w placówkach naszego partnera, czyli Grupy LUX MED - Głównego Partnera Medycznego Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Pomiar czasu i biuro zawodów

 • Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów umieszczonych w numerze startowym. Numeru startowego nie należy zginać, składać / zgniatać – spowoduje to uszkodzenie chipa i brak możliwości ujęcia w klasyfikacji. Numer startowy należy umieścić na klatce piersiowej umożliwiając sędziom odczyt numeru. Nie dopuszcza się udziału uczestników bez numeru startowego.
 • Biuro zawodów mieści się na Międzynarodowych Targach Poznańskich w hali 3A przy, ul. Głogowskiej 14.
 • Godziny otwarcia biura:9 listopada (środa) - godz. 16:00-21:00 (otwarte dla WSZYSTKICH)
  10 listopada (czwartek) - godz. 16:00-21:00 (otwarte dla WSZYSTKICH)
  11 listopada (piątek - dzień biegu) - godz. 7:00-8.30 (otwarte tylko dla uczestników SPOZA aglomeracji poznańskiej), osoby podróżujące PKP na trasie relacji Warszawa->Poznań z godziną przyjazdu 8:26, za okazaniem biletu odbiorą pakiety startowe do godz. 8:45.W dniach 9 i 10 listopada 2016 w godzinach pracy biura zawodów możliwa będzie pełna weryfikacja i odebranie pakietu startowego wraz z numerem startowym z chipem, przez wszystkich uczestników biegu.W dniu zwodów, tj. 11 listopada biuro będzie otwarte  tylko dla uczestników spoza aglomeracji poznańskiej i o godz. 8:30 zostanie zamknięte z w/w wyjątkiem.

Klasyfikacja końcowa

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna indywidualna oraz w niżej wymienionych grupach wiekowych:
Mężczyźni:

M16 mężczyźni 16 - 19 lat
M20 mężczyźni 20 - 29 lat
M30 mężczyźni 30 - 39 lat
M40 mężczyźni 40 - 49 lat
M50 mężczyźni 50 - 59 lat
M60 mężczyźni 60 - 69 lat
M70+ mężczyźni 70 i powyżej

Kobiety:

K16 kobiety 16 - 19 lat
K20 kobiety 20 - 29 lat
K30 kobiety 30 - 39 lat
K40 kobiety 40 - 49 lat
K50 kobiety 50 - 59 lat
K60 kobiety 60-69
K70+ kobiety 70 i powyżej

UWAGA: w klasyfikacji generalnej miejsca 1-50 przyznawane będą wg czasu brutto, od miejsca 51 wg czasu netto.

W biegu prowadzona będzie klasyfikacja służb mundurowych w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn.

Klasyfikacja drużynowa następuje na podstawie sumy 4 najlepszych czasów netto zawodników z tej samej drużyny (tak samo wpisana nazwa drużyny). Uczestnik może być członkiem tylko 1 drużyny

KLASYFIKACJA SPECJALNA !

Osoby, które ukończą 12 Bieg Lotto Maniacką Dziesiątkę oraz 1 Poznański Bieg Niepodległości zostaną sklasyfikowani w dodatkowej kategorii DUO jako suma czasów netto z dwóch biegów zarówno w kat. generalnej (3 mężczyzn i 3 kobiety), która określona będzie odrębnym regulaminem.

Nagrody

 • W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc 1-3 przyznane zostaną trofea oraz nagrody rzeczowe lub vouchery od sponsorów
 • W klasyfikacji w kategoriach wiekowych zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę oraz dodatkowo za zajęcie miejsc 1-3 przyznawane są nagrody rzeczowe lub vouchery sponsorskie
 • Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg mają zapewniony od organizatora pamiątkowy medal.
 • Nagrody dublują się. Oznacza to, że zawodnik może być dekorowany i nagradzany zarówno w klasyfikacji generalnej jak i wiekowej.

Zasady finansowania

 • Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
 • Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.

Postanowienia końcowe

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
 • Na starcie uczestnicy mają obowiązek ustawienia się wg przyporządkowanych stref.
 • O przynależności do strefy decyduje Organizator na podstawie przesłanych zgłoszeń.
 • Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie przekroczenia liczby 10 000 uczestników lub osiągnięcia terminu 7 listopada 2016 godzina 23:59
 • Depozyty dla uczestników znajdować się będą w hali 3A Międzynarodowych Targów Poznańskich przy ul. Głogowskiej 14 (biuro zwodów) i otwarty będzie w dniu biegu w godzinach 7:00-14:00.
 • Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej.
  Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów biegu uczestnika bez numeru startowego zamieszczonego na przodzie stroju uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników biegu zabrania się udziału biegacza/biegaczki wraz z psem bez kagańca. Osoby te zostaną zdyskwalifikowane lub zdjęte w czasie biegu z trasy.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w Poznańskim Biegu Niepodległości wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 • Osoby, które chciałyby wziąć udział w biegu wraz z wózkiem dziecięcym zobowiązane są do wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorowi nie później niż do 1 listopada 2016. Osoby te mają obowiązek startu z ostatniej strefy czasowej.
 • Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Poznańskim Biegu Niepodległości. Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.
 • Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 • Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu - decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Artur Kujawiński
Dyrektor Sportowy

akujawinski@gmail.com